Inici > Inscripcions i portes obertes

Inscripcions i portes obertes

CURS 2018-19

Dates de preinscripció: del 13 al 24 d’abril.

Voleu conèixer el nostre projecte educatiu?

Us recomanem que concerteu una entrevista personalitzada i així podreu sentir tota l’explicació del projecte educatiu i fer totes les preguntes que vulgueu tant de l’escola com del procés de preinscripció. Si teniu alguna família coneguda que també està interessada en fer una entrevista, podeu venir plegats.

Com ho podeu fer?

938793400 (Teresa)

granollers@escolapia.cat

Quan farem portes obertes?
DATES PER AL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ DEL CURS 2018-19
 • Si no hi ha cap imprevist de darrera hora, començarem fent una reunió informativa el dimecres 28 de febrer a les 20.00 per a les famílies d’infantil i primària. 
 • Aquesta reunió la repetirem el dimarts 6 de març a la mateixa hora. 
 • Entremig, el dissabte 3 de març d’11 a 13,30 h. farem les portes obertes per a educació infantil i primària a l’edifici de l’Avda Sant Esteve.
 • Per a ESO, farem una reunió informativa i visita a l’escola del carrer Guayaquil -tot junt- el dimecres, 7 de març a les 20.00 h.
 • Per a batxillerat, farem una Jornada de Portes Obertes a l’escola del carrer Guayaquil el dimecres 11 d’abril a les 19.30 h.
Informació de la Generalitat de Catalunya

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari del procés,
 • consultar els centres,
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds (i la documentació que els acredita),
 • presentar la sol·licitud i la documentació (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència),
 • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions,
 • consultar el centre assignat, i
 • fer la matrícula.

CALENDARI

Preinscripció

 • Oferta inicial de places escolars: 9 d’abril de 2018.
 • Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 d’abril de 2018.
 • Presentació de documentació: fins al 25 d’abril de 2018.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 3 de maig de 2018.
 • Presentació de reclamacions: del 4 al 8 de maig de 2018.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 10 de maig de 2018.
 • Sorteig del número de desempat: 11 de maig de 2018, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Llista ordenada definitiva: 15 de maig de 2018.
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del 31 de maig al 4 de juny de 2018.
 • Oferta final de places escolars: 11 de juny de 2018.
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 12 de juny de 2018.

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i primer curs d’ESO: del 21 al 27 de juny de 2018.
 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d’ESO (i confirmació de plaça assignada per als alumnes pendents de l’avaluació de setembre): del 25 al 29 de juny de 2018.
 • Alumnes d’ESO pendents de l’avaluació de setembre: del 5 al 7 de setembre de 2018.

SOL·LICITUD DE PREINSCIPCIÓ

Descarregue-vos i empleneu el formulari de sol·licitud de preinscripció a ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria en centres educatius sufragats amb fons públics. Curs 2018-2019.

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

CRITERIS DE PRIORITAT

A) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem:

 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció o de l’equivalent, la renda garantida de ciutadania, calculat en funció dels fills a càrrec del perceptor o perceptora.

Barem: 10 punts

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem:10 punts

B) Criteris complementaris

1. L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

2. L’alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

Barem: 10 punts

3. El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats al centre en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, programes de qualificació professional inicial i cicles de formació professional de grau mitjà; són equivalents a aquests ensenyaments qualsevol que s’hagi cursat entre els 3 i els 16 anys).

Barem: 5 punts

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat. La podeu consultar aquí (http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/)

Si teniu algun dubte, podeu adreçar-vos al telèfon de l’escola 93 879 34 00 i demanar per Noèlia Viu (en horari de 9 a 13h i de 15 a 18h), o bé deixar-nos un missatge mitjançant el formulari de sota.

Contacta amb nosaltres: 

CURS 2018-19

Dates de preinscripció: del 13 al 24 d’abril.

Voleu conèixer el nostre projecte educatiu?

Us recomanem que concerteu una entrevista personalitzada i així podreu sentir tota l’explicació del projecte educatiu i fer totes les preguntes que vulgueu tant de l’escola com del procés de preinscripció. Si teniu alguna família coneguda que també està interessada en fer una entrevista, podeu venir plegats.

Com ho podeu fer?

938793400 (Teresa)

granollers@escolapia.cat

Quan farem portes obertes?
DATES PER AL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ DEL CURS 2018-19
 • Si no hi ha cap imprevist de darrera hora, començarem fent una reunió informativa el dimecres 28 de febrer a les 20.00 per a les famílies d’infantil i primària. 
 • Aquesta reunió la repetirem el dimarts 6 de març a la mateixa hora. 
 • Entremig, el dissabte 3 de març d’11 a 13,30 h. farem les portes obertes per a educació infantil i primària a l’edifici de l’Avda Sant Esteve.
 • Per a ESO, farem una reunió informativa i visita a l’escola del carrer Guayaquil -tot junt- el dimecres, 7 de març a les 20.00 h.
 • Per a batxillerat, farem una Jornada de Portes Obertes a l’escola del carrer Guayaquil el dimecres 11 d’abril a les 19.30 h.
Informació de la Generalitat de Catalunya

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari del procés,
 • consultar els centres,
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds (i la documentació que els acredita),
 • presentar la sol·licitud i la documentació (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència),
 • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions,
 • consultar el centre assignat, i
 • fer la matrícula.

CALENDARI

Preinscripció

 • Oferta inicial de places escolars: 9 d’abril de 2018.
 • Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 d’abril de 2018.
 • Presentació de documentació: fins al 25 d’abril de 2018.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 3 de maig de 2018.
 • Presentació de reclamacions: del 4 al 8 de maig de 2018.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 10 de maig de 2018.
 • Sorteig del número de desempat: 11 de maig de 2018, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Llista ordenada definitiva: 15 de maig de 2018.
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del 31 de maig al 4 de juny de 2018.
 • Oferta final de places escolars: 11 de juny de 2018.
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 12 de juny de 2018.

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i primer curs d’ESO: del 21 al 27 de juny de 2018.
 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d’ESO (i confirmació de plaça assignada per als alumnes pendents de l’avaluació de setembre): del 25 al 29 de juny de 2018.
 • Alumnes d’ESO pendents de l’avaluació de setembre: del 5 al 7 de setembre de 2018.

SOL·LICITUD DE PREINSCIPCIÓ

Descarregue-vos i empleneu el formulari de sol·licitud de preinscripció a ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria en centres educatius sufragats amb fons públics. Curs 2018-2019.

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

CRITERIS DE PRIORITAT

A) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem:

 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció o de l’equivalent, la renda garantida de ciutadania, calculat en funció dels fills a càrrec del perceptor o perceptora.

Barem: 10 punts

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem:10 punts

B) Criteris complementaris

1. L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

2. L’alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

Barem: 10 punts

3. El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats al centre en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, programes de qualificació professional inicial i cicles de formació professional de grau mitjà; són equivalents a aquests ensenyaments qualsevol que s’hagi cursat entre els 3 i els 16 anys).

Barem: 5 punts

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat. La podeu consultar aquí (http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/documentacio/)

 Si teniu algun dubte, podeu adreçar-vos al telèfon de l’escola 93 879 34 00 i demanar per Noèlia Viu (en horari de 9 a 13h i de 15 a 18h), o bé deixar-nos un missatge mitjançant el formulari de sota.

CONTACTA AMB NOSALTRES: