Inici > Inscripcions i portes obertes

Inscripcions i portes obertes – Curs 2020/2021

CURS 2020-21

Dates de preinscripció: del 13 al 22 de maig.

 

Les dates de preinscripció des de P-3 fins a 4t d’ESO seran del 13 al 22 de maig (compte que el dia 22 és festa local a Granollers i la preinscripció només podrà ser online). Al llarg de tot aquest període es pot fer la preinscripció online. Només a partir del dia 19 de maig es podrà fer la preinscripció presencialment, per a la qual caldrà cita prèvia (Tel. 938793400. Noèlia Viu).

Per a qualsevol dubte tindrem el telèfon obert de 9 a 13.00 i de 15 a 18.00h. i les adreces de correu noelia.viu@epiagranollers.cat  i granollers@escolapia.cat.

En l’apartat següent teniu la documentació i els criteris de prioritat.

Si es vol fer la preinscripció online cal,

 1. Emplenar la sol·licitud de preinscripció que encara no està activa (i que segurament es podrà trobar a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/)
 2. Un cop emplenada, us en guardeu el resguard per enviar-nos-lo a nosaltres.
 3. Escanegeu o feu una foto a la documentació necessària:
  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació;
  • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport;
  • DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • Altra documentació complementària per acreditar diversos tipus de puntuació (certificat del padró si en el DNI no hi consta l’adreça correcta / contracte de treball / model 036 o 037 / certificat o carnet de discapacitat / carnet de família nombrosa o monoparental (veure el document adjunt)
 4.  Envieu aquesta documentació junt amb la còpia resguard de la sol·licitud a l’adreça noelia.viu@epiagranollers.cat. En un màxim de 24 hores us respondrem conforme hem rebut la documentació i, si calgués, us avisarem si cal completar alguna cosa.

Si es vol fer la preinscripció presencialment, l’horari d’atenció serà els matins de 9.00 a 13.30h a partir del dia 19 de maig i la tarda d’aquest dia 19 de 15.00 a 18.00h, i, sempre, amb cita prèvia. Cal trucar al telèfon 938793400 i acordar l’hora per portar la documentació a l’edifici de l’Av. Sant Esteve, nº 14 (escola d’infantil i primària). Es recomana de portar mascareta i guants i el propi bolígraf en cas que falti alguna dada per emplenar i que no acudeixin persones en situació d’especial vulnerabilitat o que presentin símptomes.

En qualsevol cas, per qualsevol dubte podeu trucar al telèfon 938793400 o
enviar un mail a les adreces: noelia.viu@epiagranollers.cat,
preinscripcio@epiagranollers.cat 
o granollers@escolapia.cat.

 

Documentació i criteris de prioritat 

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s’ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert i en el centre que s’ha demanat en primer lloc.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat. Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten ordenar totes les sol·licituds. El barem s’aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions. En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, l’ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

 

Documentació identificativa 

Juntament amb la sol·licitud i en el termini establert, cal presentar la documentació següent que identifica la persona sol·licitant: 

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

 

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s’indica per a cada criteri.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Ensenyament comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

 

a) Criteri específic 

Per a l’educació primària i l’ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.

No cal presentar cap document acreditatiu.

 

b) Criteris generals 

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l’escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora. 

Barem: 40 punts.

Documents:

 • Cap, si es tracta del mateix centre.
 • Si s’al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d’aquest centre.

2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet. 

Barem: 

 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
 • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 15 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts. 

Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat. 

Documents: 

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

En aquest cas, cal presentar el DNI renovat amb l’adreça correcta dins el termini per a la matrícula.

 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037).

3. Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. 

Barem: 10 punts.

Documents:

 • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33 % els pensionistes de la

Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Barem: 10 punts.

Documents: 

 • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • En el cas dels pensionistes abans esmentats, cal presentar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d’aquest tipus de pensió.

C) Criteri complementari 

1. L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts. 

Documents:

 • Original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

Podeu trobar al DOGC la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

Si teniu algun dubte, podeu adreçar-vos al telèfon de l’escola 93 879 34 00 i demanar per Noèlia Viu (en horari de 9 a 13h i de 15 a 18h), o bé deixar-nos un missatge mitjançant el formulari de sota.